KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ
(Çalışan Adayları için)

İşbu aydınlatma metni, çalışan adaylarının ilgili iş pozisyonuna ilişkin olarak uygunluk ve
yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) uyarınca AYTEK KONFEKSİYON TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.’nin (Şirket)
aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize
sunulmuştur.
4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 419. maddesi, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata göre;

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları
Kişisel verileriniz; çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile insan kaynakları süreçlerinin
yürütülmesi amaçlarına ilişkin olarak; iş başvuru formu, gönderdiğiniz e-postalar, İşkur,
çalışan referansları kanalıyla ve yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilerek, elektronik ve
fiziki ortamlarda işlenmektedir.
Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6.
maddelerindeki kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması
hukukunun temel prensipleri ile sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı
ile şirketimizin meşru menfaatlerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması
Kişisel verileriniz, işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında
incelenmekte, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında İş Başvuru Formunda
ismini belirttiğiniz kişilerle görüşülmekte ve sadece bu amaçla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası
İş başvuru sürecinde toplanan kişisel verileriniz şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe
uygunluğunuzu belirlemek amacıyla işlenecek ve en fazla 1 yıl, aynı ve benzer iş
pozisyonlarında değerlendirilmek üzere elektronik ve fiziki ortamda muhafaza edilecektir.
Kişisel verilerinize; sadece şirketimizdeki işe alım konusunda yetkili kişiler, işe alım amacıyla
bağlantılı olmak kaydıyla erişebilecektir.
Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri,
“Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında
Yönetmelik” ve şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak iletmeniz
durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
• Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararlarınızın giderilmesini talep etme.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına
ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Yeni Mah. İncirlik Bulvarı No:159/A Sarıçam/ADANA
adresine veya veysel@aytekkonfeksiyon.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu
yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.
Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, web sayfamızda yer alan
“Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü
mektupla, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda
tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta
adresine veya KVKK’nın belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.