KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tedarikçi / Hizmet Sağlayıcı

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Veri sorumlusu sıfatıyla, Aytek Konfeksiyon Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde işlenmelerini gerektiren amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenecektir. 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz:

Ad soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka hesap bilgileri, unvan bilgisi, fatura bilgileri ile güvenlik kamerası vasıtasıyla alınan görüntü ve ses kaydıdır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz;

 • Numune/malzeme/ürün tedariğinin yapılabilmesi ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Ürün/hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin sürdürülmesi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Gümrük işlemlerinin takibi,

 • Lojistik faaliyetlerin, kargo işlemlerinin yürütülmesi ve ürün sevkiyatlarının yapılabilmesi,

 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve iş denetimlerinin yapılması,

 • Ödeme, faturalandırma gibi finans ve muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi,

 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

amacıyla işlenecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz; çalışanlarımız tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar kullanılarak elde edilir. Elde edilen kişisel verileriniz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” , “kanunlarda öngörülmesi” , “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi” , “sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması” gibi nedenlerle veya veri sahibinin açık rızası alınarak, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz;

 • Numune/malzeme/ürün tedariği ve üretim faaliyetleri sırasında iletişim sağlanabilmesi amacıyla müşterilerimize,

 • Lojistik ve sevkiyat hizmeti aldığımız kişilerin bilgileri, taşıma faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla müşteri temsilcilerine,

 • Faturalandırma işlemleri dolayısıyla Vergi Dairesine,

 • Ödeme ve finans/muhasebe işlemleri dolayısıyla bankaya,

 • Kargo hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla kargo şirketine,

 • Anlaşmazlık yaşanması durumunda avukatımıza ve adli makamlara

6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9. maddesindeki şartlar çerçevesinde aktarılacaktır.

Ayrıca; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan e-posta hizmet sağlayıcısının (Microsoft) merkezinin Türkiye dışında olması ve “whatsapp” kullanılması nedeniyle kişisel verileriniz Kanun’un 9. maddesine uygun olarak yurt dışına aktarılacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre https://www.aytekkonfeksiyon.com.tr/ internet sayfamızda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” kullanarak Aytek Konfeksiyon Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.