DİKKAT !!!
 Bu form iş başvurusu yapan kişi tarafından bizzat el yazısı ile tam ve eksiksiz doldurulacaktır.
 Bütün sorular tam ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.
 İşe alınanlardan bu form ile yanlış bilgi verenlerin iş sözleşmeleri öğrenildiği anda ihbarsız ve tazminatsız olarak derhal feshedilir.
 Kendi hazırlamış olduğunuz özgeçmişinizi İş Başvuru Forumu’na ekleyiniz.
 Formda ismi belirtilen 3.kişi, kurum ve kuruluşları bu iş başvuru hakkında bilgilendirmek, başvuruyu yapan kişinin sorumluluğunda olup, Firmamız bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 Form doldurtmak, şirketimizi hiçbir taahhüt altına sokmaz.

CV Resminizi Yükleyiniz

KİŞİSEL BİLGİLER

YIL-AY-GÜN

İLETİŞİM BİLGİLERİ

KVKK Aydınlatma Metni 'ni okudum. Onaylıyorum.

Leave a Comment

AYTEK KONFEKSİYON

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aytek Konfeksiyon olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Aytek Konfeksiyon tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Müşterilerimize ait kişisel veriler; Ürün satış, faturalandırma, verilen hizmetin değerlendirilmesi ve iletişim sağlanabilmesi amacıyla alınmaktadır.

Önceden çalışmış, çalışmaya devam eden ve Stajyer olarak görev alan personellere ait kişisel veriler; İş Başvuru ve çalışma süreçleri, SGK bildirimleri, İş-Kur bilgilendirmeleri, bordrolama, maaşların ödenebilmesi ve Aytek Konfeksiyon fiziksel güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi için kişisel veriler alınmaktadır.

Tedarikçilerimize ait kişisel veriler; Faturalandırma, Aytek Konfeksiyon faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve iletişim sağlanabilmesi amacıyla alınmaktadır.

Alınan kişisel veriler Aytek Konfeksiyon tarafından KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.aytekkonfeksiyon.com.tr internet adresinden Hakkımızda başlığı altında Kişisel Verilerin Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; http://www.aytekkonfeksiyon.com.tr internet adresinden Hakkımızda başlığı altında Kişisel Verilerin Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Aytek Konfeksiyon, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı müşteriler, denetçi kuruluşlar, tedarikçiler ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Elde ettiğimiz kişisel veriler gerekli durumlarda yurtdışındaki tedarikçi veya müşterilerle paylaşılabilir.

4. ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Aytek Konfeksiyon olarak çalışan ve müşteri kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir;

4.1. İşten Ayrılan, Çalışan, Aday Çalışan ve Stajyer Kişisel Verileri:

İletişim, adres, banka hesap, maaş, eğitim, sertifika, diploma notları, adli sicil kayıtları, stajyer velisi irtibat bilgileri, fotoğraf, puantaj için parmak izi,yüz tanımlama, kamera görüntüleri, ses kayıtları, personel mail adresleri, kimlik, referans, askerlik, ehliyet, imza, dernek üyeliği, hobi, sosyal aktivite, kişisel alışkan bilgileri alınmaktadır.

4.2. Müşteri Kişisel Verileri:

İletişim, adres, mail adresleri, TC Kimlik No alınmaktadır.

4.3. Tedarikçi Kişisel Verileri:

İletişim, İban, adres, mail adresleri, vergi numarası, TC Kimlik No alınmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Müşterilerimize ait kişisel veriler; Kurum faaliyetlerini yürütmek amacıyla Aytek Konfeksiyon tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak; mail, mesajlaşma uygulamaları ya da sözlü olarak alınmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Müşterileri ve Tedarikçilerimiz, Aytek Konfeksiyon faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerini almamızı gerektiren hukuki dayanaklar; Tedarikçi ve müşteriler ile yapılan sözleşmeler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Vergi Usul Kanunu ve buna bağlı diğer yönetmeliklerdir.

Aday personel, işten ayrılan personel, stajyerler ve devam eden personelimiz, Aytek Konfeksiyon faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verileri almamızı gerektiren hukuki dayanaklar; Personeller ile yapılan sözleşmeler, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 213 Vergi Usul Kanunu, 6098 Türk Borçlar Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu ve bunlara bağlı diğer yönetmeliklerdir.

Önceden çalışmış, çalışmaya devam eden ve Stajyer olarak görev alan personellere ait kişisel veriler; İş Başvuru formları, Elden teslim, İş-kur ve Sağlık Kurumları vasıtasıyla elde edilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Aytek Konfeksiyon ’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Aytek Konfeksiyon tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Aytek Konfeksiyon tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

· Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

7. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

7.1. Aytek Konfeksiyon İrtibat Bilgileri;

Veri Sorumlusu: Aytek Konfeksiyon Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: Veysel PEKTAŞ

7.2. Aydınlatma Başvuru Yöntemleri: Mail : veysel@aytekkonfeksiyon.com.tr

Adres : Yeni Mah. İncelik Bulvarı. No: 159 / A Sarıçam – ADANA

 

Adreslere gönderilerek yapılacak postalarda otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için iade-i taahhütlü işlem yapılması gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.